Home » มฤษาสาง by ลิซ
มฤษาสาง ลิซ

มฤษาสาง

ลิซ

Published
ISBN :
Paperback
366 pages
Enter the sum

 About the Book 

ดวยแรงแคนและยังติดอยูในบวงรัก วิญญาณหนึงดวงจึงไมยอมไปผุดไปเกิด รอวันชำระความแคน รวมทังคอยเขาผูเปนทีรัก..................................................ดวงวิญญาณของเอืองคำทีสิงอยูในหวีสับงาชาง ตามฆาคนทีสังหารเธออยางโหดเหียมดวยวิธีการทีเหียมโหดไมแพMoreด้วยแรงแค้นและยังติดอยู่ในบ่วงรัก วิญญาณหนึ่งดวงจึงไม่ยอมไปผุดไปเกิด รอวันชำระความแค้น รวมทั้งคอยเขาผู้เป็นที่รัก..................................................ดวงวิญญาณของเอื้องคำที่สิงอยู่ในหวีสับงาช้าง ตามฆ่าคนที่สังหารเธออย่างโหดเหี้ยมด้วยวิธีการที่เหี้ยมโหดไม่แพ้กัน กระทั่งหวีอันนั้นมาอยู่ในมือของกุลนิษฐ์ ดวงจิตของเอื้องคำจึงสิงสู่เธอได้อย่างง่ายดาย และพาเธอไปพันพัวกับภูวิศ ซึ่งเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าฆ่าภรรยาตัวเอง ด้วยความกลัว หญิงสาวจึงสัญญาว่าจะช่วยสืบหาคนร้ายที่ทำร้ายเธอมาลงโทษให้ได้ ทว่า...นั่นไม่ใช่สิ่งที่เอื้องคำปรารถนา เพราะสิ่งที่เธอต้องการก็คือ การมีชีวิตอีกครั้งต่างหาก!