Home » خنیاگری و موسیقی در ایران: از هخامنشیان تا سقوط پهلوی by سكندر امان اللهی بهاروند
خنیاگری و موسیقی در ایران: از هخامنشیان تا سقوط پهلوی سكندر امان اللهی بهاروند

خنیاگری و موسیقی در ایران: از هخامنشیان تا سقوط پهلوی

سكندر امان اللهی بهاروند

Published
ISBN :
224 pages
Enter the sum

 About the Book 

سرزمین باستانی ایران در طول چند هزارسال گذشته میزبان اقوام گوناگونی بوده و از این رهگذر تمدن های درخشانی را در دامن خود پرورانده است. هم اکنون این سرزمین همانند گذشته جایگاه اقوام مختلف با فرهنگ های گوناگون می باشند و از سوی دیگر، تنوع قومی-فرهنگی در... Moreسرزمین باستانی ایران در طول چند هزارسال گذشته میزبان اقوام گوناگونی بوده و از این رهگذر تمدن های درخشانی را در دامن خود پرورانده است. هم اکنون این سرزمین همانند گذشته جایگاه اقوام مختلف با فرهنگ های گوناگون می باشند و از سوی دیگر، تنوع قومی-فرهنگی در ایران معاصر، موجب غنای فرهنگی در این سرزمین گردیده است. چنین وضعی ما را ملزم می سازد در نگهداری و شناخت این میراث گرانبها از هیچ کوششی دریغ نورزیماز پیشگفتار کتاب