Home » หนุ่มฮอตสาวเฮี้ยวรักเปรี้ยวอมหวาน (He Was Cool, #2) by Guiyeoni
หนุ่มฮอตสาวเฮี้ยวรักเปรี้ยวอมหวาน (He Was Cool, #2) Guiyeoni

หนุ่มฮอตสาวเฮี้ยวรักเปรี้ยวอมหวาน (He Was Cool, #2)

Guiyeoni

Published
ISBN :
Paperback
264 pages
Enter the sum

 About the Book 

ภาคจบของเรืองราวความรักวุนๆ ทีทุกคนถามหา... จูๆ กมีผูชายหนาตาละมายคลายจีอึนซองปรากฏตัวขึนมา -_- หนำซำเขายังคอยแตจะมายุงวุนวายกับฉัน และทีสำคัญตานีเปนพีชายของคิมเฮียวบินดวยสิ ยัยนันจะมาไมไหนกับฉันนะ แตถึงยังไงฉัน ^o^ ฮานเยวอนคนนีขอสูตายละ วาแตวMoreภาคจบของเรื่องราวความรักวุ่นๆ ที่ทุกคนถามหา... จู่ๆ ก็มีผู้ชายหน้าตาละม้ายคล้ายจีอึนซองปรากฏตัวขึ้นมา -_- หนำซ้ำเขายังคอยแต่จะมายุ่งวุ่นวายกับฉัน และที่สำคัญตานี่เป็นพี่ชายของคิมเฮียวบินด้วยสิ ยัยนั่นจะมาไม้ไหนกับฉันนะ แต่ถึงยังไงฉัน ^o^ ฮานเยวอนคนนี้ขอสู้ตายล่ะ ว่าแต่ว่าจีอึนซองเป็นอะไรไปนะ หมู่นี้ถึงได้เอาแต่หลบหน้าค่าตาฉัน ฮือ ฮือ T_T แล้วรักวุ่นๆ ของฉัน จะลงเอยในรูปแบบไหนเนี่ย >_< หวายยยยยย