Home » สะพานไผ่เหนือสายน้ำเชี่ยว by เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สะพานไผ่เหนือสายน้ำเชี่ยว เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

สะพานไผ่เหนือสายน้ำเชี่ยว

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

Published October 2010
ISBN :
Paperback
308 pages
Enter the sum

 About the Book 

หนังสือ ทีถายทอดประสบการณตรงในชีวิตจริงของ เสกสรรค ประเสริฐกุล ทีเริมตนตังแตชวงวัยเดก ทีใชชีวิตอยูทีวัดกับหลวงตา แลวสอบเขาเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึงทำใหชีวิตของเขาผกผันกลายเปนผูนำนักศึกษาทีมีบทบาทอยางสูงในขบวน โคนระบอบเผดจการทหารเมือปี 2516Moreหนังสือ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในชีวิตจริงของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ที่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่วัดกับหลวงตา แล้วสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทำให้ชีวิตของเขาผกผันกลายเป็นผู้นำนักศึกษาที่มีบทบาทอย่างสูงในขบวน โค่นระบอบเผด็จการทหารเมื่อปี 2516 เลยทำให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมกองกำลังอาวุธปฏิวัติที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทยแล้วต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในป่า จนกระทั่งออกจากป่ามามอบตัวกับฝ่ายรัฐและถูกสถานการณ์บับบังคับให้เลิกเป็น นักปฏิวัติเป็นการหักมุมครั้งสำคัญในชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล มันทำให้เขารู้สึกว่าตัวตนที่ยึดมั่นได้สูญหายไปหลายส่วน แม้โดยภายนอกแล้วชีวิตของเขามิได้ตกต่ำแต่อย่างใด หากยังคงได้รับการยอมรับจากหลายวงการ เขาเรียนจบปริญญาเอกจากต่างประเทศ เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจพูดได้ว่าเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆ ของประเทศไทย แต่เสกสรรค์ก็ดูเหมือนจะไม่มีความสุขกับสถานภาพดังกล่าว เพราะสิ่งที่เขาค้นพบเป็นอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างใน เขายังคงเฝ้ามองอดีตอย่างไต่ถาม และมองบาดแผลของตนอย่างพยายามทำความเข้าใจ...